Αναλυτικές Οδηγίες για τους Συγγραφείς

Αναλυτικές Οδηγίες για τους Συγγραφείς  ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

Το περιοδικό «Κυπριακά Νοσηλευτικά Χρονικά» είναι η επίσημη επιστημονική έκδοση  του  Παγκύπριου  Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών, με θεμελιώδη  στόχο την προαγωγή  και διάχυση νέων γνώσεων  και ερευνητικών δεδομένων  για εφαρμογή  σε  όλα  τα πεδία  της  Νοσηλευτικής και Μαιευτικής επιστήμης. Είναι επιστημονικό περιοδικό, με  σύστημα κριτών που σκοπό έχει, τη συμβολή στη Συνεχιζόμενη  Νοσηλευτική και Μαιευτική Εκπαίδευση,  την προαγωγή  της έρευνας, την ενημέρωση των Νοσηλευτών και Μαιών καθώς και την ανάδειξη του ερευνητικού τους  έργου.  Παράλληλα, παραπέμπει  στην αναβάθμιση και στη συνεχή εξέλιξη της Νοσηλευτικής και Μαιευτικής επιστήμης.
Ο Διευθυντής Σύνταξης, οι Αναπληρωτές Διευθυντές Σύνταξης, η Συντακτική επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΣΥΝΜ, έχουν τη συνολική ευθύνη, διαχείριση και εποπτεία του Περιοδικού. Το Περιοδικό «Κυπριακά Νοσηλευτικά Χρονικά» δέχεται μόνο κείμενα που έχουν γραφεί  σύμφωνα  με τις οδηγίες  για τους  συγγραφείς, ώστε να διασφαλίζεται η ξεκάθαρη δομή και ομοιομορφία των επιστημονικών άρθρων.

Αποδελτίωση
Το περιοδικό «Κυπριακά Νοσηλευτικά Χρονικά», αποδελτιώνεται στη βάση δεδομένων  EBSCO PUBLISHING.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

  • Τα κείμενα υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή με συνοδεία του δελτίου υποβολής εργασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών.
  • Τα κείμενα πρέπει να είναι γραμμένα στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα και να διακρίνονται από γλωσσική ομοιογένεια,  ομοιομορφία και ορθή  σύνταξη. Απαραίτητο στοιχείο των κειμένων αποτελεί η σωστή επιστημονική έκφραση.
  • Το κείμενο πρέπει να είναι γραμμένο σε διπλό διάστιχο, γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12 και περιθώρια 2,5 εκατοστών. Το κείμενο πρέπει να είναι γραμμένο με το πρόγραμμα  «Microsoft Word» και οι σελίδες να είναι αριθμημένες,  στην κάτω δεξιά γωνία.
  • Όλα τα κείμενα μπορούν να συνοδεύονται από σχετικούς πίνακες και φωτογραφίες.
  • Όριο λέξεων 2000-4000. Η έκταση του ορίου κυμαίνεται ανάλογα με την κατηγορία που συγκαταλέγεται το άρθρο.
  • Όλα τα κείμενα που υποβάλλονται προς κρίση, υποχρεωτικά πρέπει να περιέχουν:

Σελίδα τίτλου με τον τίτλο της εργασίας, τα ονοματεπώνυμα των συγγραφέων,  γραμμένα με πεζά έντονα (bold) γράμματα, οι σημαντικότεροι ακαδημαϊκοί και επαγγελματικοί  τίτλοι και χώρος  προέλευσης   συγγραφέων.

Ελληνική περίληψη μέχρι 200 λέξεις.

Λέξεις ευρετηρίου (μέγιστος αριθμός 5 λέξεις-κλειδιά).

Τίτλος στην αγγλική.

Τα  ονοματεπώνυμα   των  συγγραφέων,   γραμμένα στην Αγγλική, με πεζά έντονα (bold) γράμματα στην ονομαστική.

Αγγλική περίληψη μέχρι 200 λέξεις.

Λέξεις κλειδιά στην Αγγλική.

Βιβλιογραφικές παραπομπές. Ο κατάλογος τοποθετείται σε ξεχωριστή σελίδα στο τέλος του κειμένου της εργασίας και παρατίθεται με τη χρήση του συστήματος Harvard.

  • Όλες οι υποβαλλόμενες εργασίες κρίνονται ανώνυμα από δύο ανεξάρτητους Κριτές, οι οποίοι επιλέγονται από την Συντακτική επιτροπή. Οι Κριτές αποφασίζουν αν  ένα  άρθρο   είναι  δημοσιεύσιμο,  δημοσιεύσιμο αφού τροποποιηθεί ανάλογα με εισηγήσεις  ή μη δημοσιευσιμο. Η όλη διαδικασία παραμένει εμπιστευτική.
  • Οι συγγραφείς  θα  ενημερώνονται  με  ηλεκτρονικό μήνυμα από  τη Συντακτική επιτροπή σχετικά με το αποτέλεσμα  της κρίσης, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του άρθρου  από τους κριτές.
  • Σε περίπτωση επανυποβολής του άρθρου  μετά την αξιολόγηση, η άμεση ανταπόκριση των συγγραφέων θα επιταχύνει και το χρόνο δημοσίευσης. Η καθυστέρηση από τους συγγραφείς πέραν των δύο (2) μηνών στην επανυποβολή  διορθωμένων  άρθρων,  συνεπάγεται ακύρωση της δημοσίευσης και εκ νέου υποβολή της εργασίας για κρίση.

ΔΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Όλα τα άρθρα  τα οποία υποβάλλονται προς  δημοσίευση στο περιοδικό ΚΝΧ, υποχρεωτικά θα πρέπει να περιέχουν την πιο κάτω σειρά/δομή:

Σελίδα Τίτλου

Τον πλήρη τίτλο της εργασίας  (μέχρι 20 λέξεις), τα ονοματεπώνυμα των συγγραφέων,  γραμμένα με πεζά έντονα γράμματα στην ονομαστική, οι σημαντικότεροι ακαδημαϊκοί και επαγγελματικοί τίτλοι των συγγραφέων, καθώς και ο χώρος  προέλευσης  τους. Απαραίτητη η προβολή όλων των πιο πάνω και στην Αγγλική, λόγω προβολής του περιοδικού σε διεθνής βάσεις δεδομένων.

Περίληψη

Γράφεται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, συνοψίζει με ακρίβεια το περιεχόμενο  της εργασίας, ακολουθεί τη σελίδα τίτλου και η έκτασή της κυμαίνεται μέχρι 200 λέξεις. Συνοψίζει με σαφήνεια τους στόχους, το σκοπό, τα ερευνητικά ερωτήματα, την μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε, πηγές πληροφοριών και βιβλιογραφίας, ηλεκτρονικές βάσεις  αναζήτησης,  χρονικό  διάστημα αναζήτησης  περιγραφή των κυριότερων αποτελεσμάτων, συμπερασμάτων, ενώ δεν πρέπει να περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές,  συντομογραφίες,  εικόνες  ή πίνακες. Η δομή της περίληψης πρωτογενούς  ερευνητικής μελέτης, αλλά και δευτερογενούς ερευνητικής μελέτης, καθώς  και της περίληψης ανασκόπησης  πρέπει να περιλαμβάνει: εισαγωγή, σκοπό, μεθοδολογία,  αποτελέσματα και συμπεράσματα. Oι τίτλοι αυτοί, να αναγράφονται με έντονη γραφή (bold). Κάθε περίληψη ακολουθείται από, μέχρι πέντε (5), λέξεις-κλειδιά, οι οποίες  υποδηλώνουν  το περιεχόμενο, το σκοπό και το επίκεντρο του άρθρου.

Εισαγωγή

Παρουσιάζεται η γενική εικόνα του περιεχομένου,  γίνεται συνοπτική περιγραφή του θέματος και αποτελεί σημαντικό στοιχείο της εργασίας.

Κυρίως κείμενο

Αποτελεί το σημαντικότερο μέρος  της εργασίας και αναφέρεται ο ερευνητικός σχεδιασμός της μελέτης. Μια εργασία πρέπει να περιλαμβάνει ενδιάμεσους τίτλους αναγραφόμενους με πεζά, έντονα (bold) γράμματα, που να δομούν το κείμενο και να ακολουθούν  συγκεκριμένη δομή: εισαγωγή, σκοπό, υλικό και μέθοδο,  αποτελεσματα, συζήτηση, περιορισμούς της μελέτης. Παρουσιάζονται τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα ή υποθέσεις  της μελέτης και αναφέρονται τα βασικά στοιχεία της ερευνητικής μεθοδολογίας.  Η μετάβαση από το ένα στο άλλο τμήμα του κυρίως θέματος  πρέπει να έχει φυσική ροή και να διακρίνεται από λογική αλληλουχία, χωρίς χάσματα, επικαλυψεις και επαναλήψεις.

Συμπεράσματα/Εισηγήσεις

Τα πορίσματα και τα αποτελέσματα αναφέρονται με σαφήνεια, λογική σειρά και τρόπο που να οδηγούν  συμπερασματικά στα βασικά σημεία διερεύνησης  του θέματος και εφαρμογή τους στην κλινική πράξη. Αναφέρονται  σε σχετικά με το θέμα προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί, με σύντομο και τεκμηριωμένο τρόπο.

Βιβλιογραφικές παραπομπές

Ο κατάλογος  της βιβλιογραφίας  ακολουθεί  το σύστημα Harvard. Ιδιαίτερη αναλυτική αναφορά και παραδείγματα για τις βιβλιογραφικές αναφορές, γίνεται στις τελευταίες σελίδες  του περιοδικού  και στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου.

Ηθική και Δεοντολογία

Ο σεβασμός  και η προστασία των ανθρωπίνων  δικαιωμάτων με τη μεγιστοποίηση οφέλους  της επιστημονικής έρευνας, δίνει κεφαλαιώδη αξία σε μια έρευνα.  Στο κεφάλαιο  αυτό,  ο  ερευνητής/συγγραφέας,   επιβεβαιώνει ότι τηρήθηκαν οι αρχές  ηθικής και δεοντολογίας  για την έρευνα  και εξασφαλίστηκαν η πληροφορημένη  συναίνεση, συγκατάθεση και ανωνυμία των συμμετεχόντων.
Ακόμη επιβεβαιώνεται η προβλεπόμενη  διαδικασία για όλες τις αναγκαίες άδειες εκπόνησης της έρευνας και ότι τηρήθηκαν οι αρχές  δεοντολογίας  για την έρευνα,  όπως διατυπώνονται από την διακήρυξη του Ελσίνκι.

Ο Διευθυντής Σύνταξης και η Συντακτική επιτροπή, διατηρούν το δικαίωμα να προσαρμόζουν το ύφος  του κειμένου, προκειμένου  να εξασφαλίζονται οι κανόνες ομοιομορφίας

ΤΥΠΟΙ ΑΡΘΡΩΝ

Ερευνητικά άρθρα

Πρωτότυπες   εργασίες   οι  οποίες   προϋποθέτουν την ύπαρξη ερευνητικού πρωτοκόλλου. Παρατίθενται σκοποί, στόχοι, τεκμηρίωση της μεθοδολογίας, διαμέσου της διαδικασίας  συλλογής  και στατιστικής ανάλυσης  των δεδομένων,  αποτελέσματα,  συζήτηση, πίνακες,  γραφικές παραστάσεις,  δεοντολογικά  ζητήματα και κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα.  Τα αποτελέσματα πρέπει να παρουσιάζονται με σαφήνεια και να συνοδεύονται από την απαραίτητη στατιστική ή ποιοτική ανάλυση. Έκταση κειμένου, 2000-4000 λέξεις.

Βιβλιογραφική ανασκόπηση

Περιλαμβάνει την ανασκόπηση και την κριτική παρουσίαση των βιβλιογραφικών δεδομένων,  βασισμένα σε σύγχρονες  βιβλιογραφικές  πηγές.  Έκταση κειμένου,  2000 – 4000 λέξεις.

Συστηματική ανασκόπηση / μετα-ανάλυση / μετα-σύνθεση

Η συστηματική ανασκόπηση αφορά  σε περίληψη της βιβλιογραφίας, που έχει ως σκοπό να συγκεντρώσει όλα τα διαθέσιμα δεδομένα  που απαντούν σε ένα συγκεκριμένο και προκαθορισμένο  ερευνητικό ερώτημα και περιλαμβάνει κριτική ανάλυση της ποιότητας των επιλεγμένων μελετών. Είναι σημαντική γιατί υπάρχει αντικειμενικότητα και συστηματικότητα σε σχέση με απλές ανασκοπήσεις, αφού αποτελεί σημαντικό εργαλείο αντικειμενικής προσέγγισης της βιβλιογραφίας
Η μετα-ανάλυση αποτελεί μια μαθηματική διαδικασία που συνδυάζει στατιστικά τα αποτελέσματα των μελετών που επιλέχθηκαν έπειτα από τη συστηματική ανασκόπηση, δηλαδή  γίνεται καθορισμός  και αξιολόγηση της ποιότητας των επιλεγμένων μελετών, εξαγωγή και στατιστική ανάλυση των δεδομένων.  Σε περιπτώσεις όπου αρμόζει, αυξάνει την ακρίβεια του υπολογιζόμενου μεγέθους του θεραπευτικού αποτελέσματος,  περιορίζοντας ταυτόχρονα την πιθανότητα ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων.

H μετασύνθεση  είναι ερμηνευτική μέθοδος που επιζητεί να κατανοήσει και να ερμηνεύσει πληρέστερα τα υπό διερεύνηση  φαινόμενα  μέσα από  επανεξέταση  των ευρημάτων των αρχικών ποιοτικών ερευνών.  Στόχος  είναι η διατύπωση μιας επεξηγηματικής θεωρίας  ή η διαμόρφωση  ενός  προτύπου  ερμηνείας  των ευρημάτων  μιας ομάδας   παρόμοιων  ή  πανομοιότυπων  ποιοτικών ερευνών. Η μετασύνθεση αφορά τη σύγκριση, τη μετάφραση και την ανάλυση των αρχικών ευρημάτων των ποιοτικών ερευνών. Μέσα από  αυτήν τη διαδικασία γεννώνται νέες ερμηνείες  που αγκαλιάζουν αλλά και διηθούν τις σημασίες και τα νοήματα που έχουν αποδοθεί από τον αρχικό ερευνητή  στις μεμονωμένες  ποιοτικές έρευνες. Έκταση κειμένου, 2000-4000 λέξεις.

Μελέτη περίπτωσης

Ευρήματα τα οποία δίνουν νέα στοιχεία στην επιστημονική κοινότητα για την εξέλιξη μιας νόσου ή κλινικές μελέτες που προσεγγίζονται με διαφορετικούς  τρόπους παροχής Νοσηλευτικής και Μαιευτικής φροντίδας.  Παρατίθενται βιβλιογραφικές αναφορές. Έκταση κειμένου, 2000-4000 λέξεις.

Βραχείες  Δημοσιεύσεις

Σύντομα άρθρα  πρώιμων ερευνητικών αποτελεσμάτων. Απαραίτητες βιβλιογραφικές  αναφορές. Έκταση κειμένου, μέχρι 1500 λέξεις.

Άρθρα Σύνταξης

Σύντομα άρθρα  που αναφέρονται  σε επίκαιρα θέματα, σχετικά με τις εξελίξεις στη Νοσηλευτική και Μαιευτική επιστήμη, την εκπαίδευση,  τη Διοίκηση και θέματα  που αφορούν  τις υπηρεσίες  υγείας  γενικότερα.  Γράφονται από  τη Συντακτική Επιτροπή ή από  επιστήμονες  εγνωσμένης αξίας και αναγνωρισμένου  κύρους,  οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία και τεκμηριωμένη άποψη. Παρατίθεται περιορισμένη η σχετική βιβλιογραφία. Έκταση κειμένου, μέχρι 1000 λέξεις.

Άρθρα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης

Ολοκληρωμένες αναλύσεις Νοσηλευτικών/Μαιευτικών θεμάτων  με βάση  σύγχρονα  τεκμηριωμένα ερευνητικά δεδομένα  (evidence  based  practice).  Έκταση κειμένου, μέχρι 2000 λέξεις.

Γενικά / Ειδικά Άρθρα

Σύντομη περιγραφή  των τελευταίων απόψεων  που αφορούν σε ποικίλα θέματα που σχετίζονται με τον ευρύτερο χώρο  των Επιστημών Υγείας και ειδικά θέματα,  Νοσηλευτικού / Μαιευτικού ενδιαφέροντος. Έκταση κειμένου, 2000-4000 λέξεις.

Ανταποκρίσεις

Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα, τα πορίσματα και τα βασικά  συμπεράσματα  εργασιών  συνεδρίων,  σεμιναρίων, εκδηλώσεων  και δραστηριοτήτων Νοσηλευτικής και Μαιευτικής φύσεως, τόσο από την Κύπρο, όσο και από το διεθνή χώρο. Η έκταση κειμένου δεν υπερβαίνει τις 2000 λέξεις.

Ανακοινώσεις

Μετεκπαιδευτικά νέα, διοργάνωση Νοσηλευτικών και Μαιευτικών συνεδρίων,  σεμιναρίων,  διαλέξεων,  ημερίδων, επιστημονικών εκδηλώσεων, συμποσίων και συζητήσεων σε ειδικά θέματα που αφορούν την υγεία, τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό. Έκταση κειμένου, μέχρι 800 λέξεις.

Επιστολές προς την Σύνταξη

Περιλαμβάνουν σχόλια ή κριτική σε άρθρα και την ύλη του περιοδικού.  Γίνεται αναφορά  σε κείμενα που αφορούν στη Νοσηλευτική και Μαιευτική επιστήμη, ή τις υπηρεσίες υγείας, γενικότερα. Έκταση κειμένου, μέχρι 800 λέξεις.