ΤOΜOΣ 20, ΤΕΥΧOΣ 1: Χαιρετισμός Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου, Χαιρετισμός Διευθυντή Σύνταξης, Κλινικοί Δείκτες Ποιότητας οι οποίοι σχετίζονται με την Εντατική Νοσηλευτική Φροντίδα: Συστηματική Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας,  Παράγοντες κινδύνου περιγεννητικής μυοκαρδιοπάθειας,  Η Απουσία Πρόσβασης των Πολιτών της Κένυας στις Υπηρεσίες Υγείας της Χώρας τους.